Finansiell information - Midcon

Finansiell information

Finansiella mål

Midcons ledning styr verksamheten utifrån styrelsens riktlinjer kring finansiella mål.

Tillväxt

Midcons mål är att över en konjunkturcykel uppnå en genomsnittlig årlig organisk tillväxt om 5 procent.

Utdelningspolicy

Midcons mål är att med utrymme för strategisk flexibilitet betala en utdelning som motsvarar 40 till 60 procent av resultat efter skatt. Utdelningen ska ta förvärv, företagets finansiella ställning, kassaflöde och framtida tillväxtmöjligheter i beaktande.

Styrelsen kan om den bedömer det lämpligt besluta att utdelningen utbetalas vid två tillfällen under året – i maj samt i november.

Soliditet

Soliditeten ska vara minst 25 procent. Soliditeten reglerar förhållandet mellan eget kapital och skulder. Målet, som ska balansera ägarnas krav på avkastning och behovet av en säkrad verksamhet även under tider med sämre marknadsförutsättningar, innebär att koncernens tillgångar till minst 25 procent ska finansieras av eget kapital.

Rörelsemarginal (EBIT-marginal)

Rörelseresultat (EBIT) dividerat med nettoomsättning. Rörelsemarginalen skall löpande förbättras mot målet 5 procent.

Ägarförteckning

Roviken AB

Happyvillage AB

Plantago AB

Alamedan Invest AB

Thomas Cole

Johan Dahl

Niklas Hedin

Förbered dig för morgondagen redan idag!

Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Förbered dig för morgondagen redan idag!

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!