Finansiell information

Finansiella mål
Midcons ledning styr verksamheten utifrån styrelsen riktlinjer kring finansiella mål.

Tillväxt
Midcons mål är att över en konjunkturcykel uppnå en genomsnittlig årlig organisk tillväxt om 5 procent.

Rörelsemarginal (EBIT-marginal)
Rörelseresultat (EBIT) dividerat med nettoomsättning.
Rörelsemarginalen skall löpande förbättras mot målet 5 procent.

Soliditet
Soliditeten ska vara minst 25 procent.
Soliditeten reglerar förhållandet mellan eget kapital och skulder. Målet, som ska balansera ägarnas krav på avkastning och behovet av en säkrad verksamhet även under tider med sämre marknadsförutsättningar, innebär att koncernens tillgångar till minst 25 procent ska finansieras av eget kapital.

Utdelningspolicy
Midcons mål är att med utrymme för strategisk flexibilitet betala en utdelning som motsvarar 40 till 60 procent av resultat efter skatt. Utdelningen ska ta förvärv, företagets finansiella ställning, kassaflöde och framtida tillväxtmöjligheter i beaktande.
Styrelsen kan om den bedömer det lämpligt besluta att utdelningen utbetalas vid två tillfällen under året – i maj samt i november.

Ägarförteckning
Roviken AB
Plantago AB
DanLin AB
Alamedan Invest AB

Årsredovisningar
Presenteras här

 finans-diagram

finans-pil-moln